Huishoudelijk reglement

Afspraken voor gymnasten en dansers

 • Je bent minimum 5 minuten voor de start van de les aanwezig.
 • Je wacht in de gang of in de kleedkamer tot de les start.
 • Je helpt actief mee met het plaatsen en opruimen van het materiaal.
 • Je toont respect voor het materiaal. De toestellen niet betreden voor de start van de les en zeker niet zonder toezicht van de leiding.
 • Indien je te laat bent, meld je dit aan de leiding.
 • Je laat alle waardevolle voorwerpen thuis. De club is niet aansprakelijk voor diefstal.
 • Je gebruikt je GSM niet tijdens de les.
 • Je laat de kleedkamers altijd netjes achter.
 • Gezondheid is een belangrijke waarde binnen onze club. Alcohol, roken en drugs zijn absoluut verboden.
 • Je komt trainen/dansen, dus je bent gemotiveerd. Toon dat ook!
 • Je bent fair tegenover iedereen waarmee je samen sport. Pestgedrag wordt binnen de club niet getolereerd.
 • Je volgt de afspraken van de leiding altijd stipt op.
 • Ook al beoefenen we een individuele sport, we vormen een team, zowel binnen als buiten de sportzaal.

 

Afspraken voor ouders

 • Gelieve de kinderen tijdig af te zetten. Zet jongere kinderen niet af aan de straat of op de parking, maar begeleidt ze mee naar binnen. Door onvoorziene omstandigheden (ziekte, ongeval, staking personeel sporthal…) is het mogelijk dat een les niet kan doorgaan.
 • Gelieve de kinderen tijdig af te halen, maak goede afspraken met je kind over wie hen komt ophalen.
 • Ouders wachten buiten de sportzaal tot de training beëindigd is.

 

Kledij

 • Voor iedereen: club T-shirt.
 • Competitieve gymafdelingen: af te spreken met de leiding.
 • Het dragen van juwelen is niet toegelaten.
 • Lange haren worden voor de les netjes samengebonden.
 • Men mag de sportzaal niet betreden met buitenschoenen.

 

Eten en drinken

 • Meestal geven we een korte pauze, alleen water drinken is dan toegelaten.
 • Kauwgom, snoep en suikerhoudende dranken zijn niet toegelaten.

Ongeval en verzekering

 • Voor het vervoer van en naar de sportzaal worden de leden verzocht de normale weg te nemen, vermits enkel dit traject gedekt wordt door de verzekering.
 • Sportongevallen meld je zo snel mogelijk aan de clubverantwoordelijke. Contactgegevens zie website.

 

Communicatie

 • Indien ouders of gymnasten problemen ondervinden en deze niet besproken kunnen worden met de lesgever/lesgeefster of technische leiding, kunnen zij contact opnemen met de ombudsvrouw. Contactgegevens zie website.
 • Bij de API (Aanspreekpunt Integriteit) kunnen leden, ouders, trainers, begeleiders of andere betrokkenen van de club terecht met een vraag, vermoeden of klacht bij mogelijk “grensoverschrijdend gedrag”. Contactgegevens zie website.
 • Communicatie via sociale media is toegelaten mits respect voor iedereen en op voorwaarde dat de club niet in diskrediet wordt gebracht.

 

Wie zich niet houdt aan de afspraken van dit huishoudelijk reglement, kan gesanctioneerd worden. Mogelijke sancties worden overlegd en beslist door het bestuur.

 

Komende activiteiten

Vakantieperiodes

Nuttige links

Onze partners